Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Extra aanbod

Voor lopende diensten of eerder afgenomen diensten (dieetbehandeling of voedingsadvies) gelden de bijbehorende algemene voorwaarden.

Artikel 1. Algemene begripsbepalingen
1.1. Eten Met Plezier, hierna te noemen EMP, gevestigd te Vught, Jachterf 23, 5262LT. Ingeschreven bij de KvK onder registratienummer: 51859173
1.2 De deelnemer: degene die zich na schriftelijke of digitale aanmelding, betaling van het inschrijfgeld of ondertekening van het inschrijfformulier heeft ingeschreven voor een van de door Eten Met Plezier georganiseerde (online) diensten.

Artikel 2. Bevestiging deelname
2.1 Na aanmelding ontvang je per mail een bevestiging en eventuele aanvullende informatie en/ of toegang tot de online leeromgeving. Na betaling is de toegang en/ of reservering definitief.
2.2 Voor de prijzen van de diensten verwijs ik je naar de meest recente prijsstelling op de verkooppagina's.

Artikel 3. Voorbehoud
3.1 Indien er te weinig aanmeldingen zijn voor de workshop dan behouden EMP en Cora Derksen zich het recht voor de aangeboden dienst te wijzigen en/ of een nieuwe datum in overleg te bepalen.
3.2 Bij meer aanmeldingen dan er geplaatst kunnen worden, wordt de wachtlijst aangesproken in volgorde van binnenkomst. Bij te weinig aanmeldingen kan tot een week voor aanvang de datum verzet worden.
3.3 Het kan voorkomen dat er door persoonlijke omstandigheden (ziekte/overmacht) vanuit EMP de afgesproken dienst niet door kan gaan. Indien EMP genoodzaakt is de dienst hierdoor af te zeggen, wordt er een nieuwe datum overeengekomen. Indien er geen nieuwe datum overeengekomen kan worden volgt restitutie van vooruitbetaalde gelden.

Artikel 4. Gebruik materialen/ Copyright
4.1 Op al het materiaal en teksten dat Eten Met Plezier verstrekt zit copyright/auteursrecht. Tijdens en na het programma mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven.
4.2 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb.

Artikel 5 Materialen
5.1 Ik streef ernaar de materialen levenslang online voor mijn deelnemers toegankelijk te houden, maar ik kan dit niet garanderen. Als ik de materialen ga verwijderen, of verhuizen naar een andere url, dan zal ik dit altijd 3 (drie) maanden van tevoren per e-mail laten weten, zodat je in staat bent deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. Ik zal dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat je aan mij bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor jouw risico.

Artikel 6 Privacy
6.1 Ik neem de privacy van mijn deelnemers serieus en ik gebruik jouw  persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening. Ik houd me aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 7. Klachten
7.1 Wanneer de deelnemer niet tevreden is over een door EMP geleverde dienst, dient dit binnen 14 dagen na het leveren van de start van deze dienst schriftelijk aan Cora te worden gemeld. Er vindt dan overleg plaats over hoe er in redelijkheid voor gezorgd kan worden dat de klacht verholpen wordt. In alle gevallen is het Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
8.1 Aan alle diensten wordt de grootst mogelijke zorg besteed. Deelname is geheel voor eigen risico. EMP en Cora Derksen,  kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele nadelige gevolgen.

Artikel 9. Wijziging en afwijkende voorwaarden
9.1 EMP heeft het recht de algemene voorwaarden te wijzigen. De actuele voorwaarden worden op verzoek per mail verzonden.
9.2 Afwijkende voorwaarden en eventuele wijzigingen en aanvullingen op deze Overeenkomst gelden uitsluitend voor zover deze schriftelijk door EMP zijn aanvaard en dan alleen voor de desbetreffende Overeenkomst.

Artikel 10. Betalingsvoorwaarden
10.1 Eten Met Plezier hanteert een betaaltermijn van 14 dagen. De door EMP aan de deelnemer gefactureerde bedragen dienen binnen deze termijn te worden voldaan.
10.2 Indien de dienst toegang tot de online leeromgeving betreft dient de betaling eerst te zijn voldaan alvorens toegang te verkrijgen.
10.3 Indien de deelnemer het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de datum vermeld op de factuur heeft voldaan, zal EMP de deelnemer een termijn aangeven om alsnog te betalen.
10.4 Indien deelnemer na de herinnering, aanmaning en sommatie niet binnen de daarin vermelde termijn alsnog aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, is EMP gerechtigd tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten.
10.5 Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de deelnemer.
10.6 Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn ter zake van de juistheid van hetgeen deelnemer verschuldigd is, de administratieve gegevens van EMP bindend.